Cele główne – oczekiwania Trybunału Narodowego

 

 1. Zniesienia wszelkich immunitetów i koteryjnej niezawisłości (nie może być świętych krów i prawa do skorumpowanej samowoli. Każdy człowiek musi mieć taką samą wartość);
 2. Wprowadzenia zmian systemu kontroli orzeczeń (musi być realna kontrola instancyjna i prawo do obrony na każdym etapie postępowania, do drugiej instancji. Musi być zmieniona irracjonalna właściwość miejscowa);
 3. Wprowadzenia obywatelskiego nadzoru i odwołań kolegialnych od orzeczeń (należy uwzględnić prawo zwyczajowe, społeczny system wartości, trzeba przerwać patologię klanów sądowniczych);
 4. Wprowadzenia realnego – Społecznego Rzecznika Praw Obywatelskich (to ma być rzecznik narodu, powołany z udziałem czynnika społecznego, a nie polityczny. Jednostka nie może być niewolnikiem chorego systemu);
 5. Wprowadzenia osobistej odpowiedzialności materialnej i prawnej urzędników i funkcjonariuszy za błędy i wyrządzone szkody podmiotom (dopóki nie ma odpowiedzialności lub jest odpowiedzialność zbiorowa, dopóki płaci podatnik, dopóki prokuratura i CBA są polityczne, dopóty będzie terroryzm, kary muszą być dotkliwe);
 6. Wprowadzenia trybu powoływania sędziów przez Prezydenta RP na wniosek organu sądowniczego z udziałem czynnika społecznego i możliwości odwołania go z powodu utraty zaufania (gwarantem sprawiedliwości jest odpowiedzialność i norma kontroli społecznej);
 7. Zniesienia faworyzowania zawodowego i przywilejów emerytalnych funkcjonariuszom, w szczególności sędziom (fory są formą korupcji i uzależnienia, aspołecznej kooperacji układu trójwładzy);
 8. Wprowadzenia ław przysięgłych (potrzeba sprawiedliwości społecznej, rzetelności, obiektywności, bezstronności, uczciwości i odpowiedzialności sądów. Wyroki mają wydawać ludzie, a nie sami sędziowie);
 9. Urealnienia działalności, rozszerzenie norm i zakresu, uwspółcześnienie IPN (IPN jest tylko historiografią, a dziś mamy nadal zamordyzm i stalinizm);
 10. Wprowadzenia realnej równości wszystkich wobec prawa (patrz art. 32 Konstytucji);
 11. Ograniczenia biurokracji i wprowadzenia obywatelskiego prawa (dotyczy zarówno likwidacji zbędnych, niepotrzebnych, nadliczbowych urzędów jak i zlikwidowania przewlekłości postępowań, weryfikacji urzędniczych regulaminów, mniej nakazów – więcej swobód obywatelskich, prawo powinno odpowiadać potrzebom społecznym);
 12. Zniesienia dofinansowania partii politycznych (albo wprowadzenia adekwatnego dofinansowania trzeciego sektora, organizacji pozarządowych, które osiągnęły dobry wynik w polityce. Jedną z pierwszych inicjatyw Trybunały Narodowego powinno być skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego skargi na niezgodność ustawy o dofinansowaniu partii politycznych z art. 32 Konstytucji. Obywatel nie może być sponsorem prywatnych interesów – istotą jest dobro wspólne);
 13. Zmniejszenia uposażeń poselskich i ograniczenie ilości kadencji z rzędu (do dwóch na przykład);
 14. Obniżenia progu wyborczego i frekwencyjnego (władza ma być dla ludzi, a nie dla kombinatów);
 15. Wprowadzenia demokracji bezpośredniej i wiążącego referendum (wybory powinny być jawne, większościowe i dobrowolne, masz głos – masz wybór. Wartości: ojczyzna, wolność, patriotyzm – władza należy do narodu);
 16. Wprowadzenia możliwości odwołania przez wyborców radnego, parlamentarzysty, sołtysa, wójta burmistrza, prezydenta, starosty z funkcji z powodu utraty zaufania społecznego (ten kto dał mandat może zabrać zwykłą większością głosów);
 17. Wprowadzenia wyższej kwoty wolnej od podatków i jeden podatek w formie publicznoprawnej dziesięciny (uważamy, że 3 tys. zł w miesiącu, to taki minimalny zarobek, który powinien być wolny od podatków, natomiast 10% podatku liniowego przyniesie z pewnością wzrost gospodarczy kraju zacofanego, przywróci państwo obywatelom);
 18. Wprowadzenia minimum socjalnego i zabezpieczeń przed wykluczeniem społecznym (jeżeli państwo nie potrafi stworzyć warunków i zabezpieczyć pracy człowiekowi, to powinno mu rekompensatę wypłacić, zapewnić opiekę zdrowotną, jesteśmy żywą komórką państwa i zdrowie, godność ludzka jest najważniejsza. Podobnie jest z wykluczeniem społecznym, eksmisjami do mieszkań socjalnych, do schronisk Brata Alberta, czy na bruk. Kalectwo, bezrobocie, głód, jest wynikiem niewolnictwa, a nie chorego narodu. Trzeba zmienić ustrój);
 19. Repolonizacja – wprowadzenie gospodarki społecznej, prawa narodowego, dokonania polskich reform ustrojowych, reformy bankowej i sanacji moralnej (obca lichwa, prawo gospodarcze, problem architektury monetarnej to 70% polskiego problemu. Ludzie muszą chodzić na wojnę, aby walczyć o swoje);
 20. Wprowadzenia lekcji prawa w szkole – zajęcia prowadzone w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i średniej z wiedzy prawniczej (to jest najbardziej niezbędny obecnie przedmiot z wymiernym pożytkiem dla wszystkich, dla obywateli i dla państwa. Sprawa bardzo ważna, bo uczą dzieci różnych głupot, a nie uczą prawa, a potem w sądach mówią, że nieznajomość prawa szkodzi, że nie zwalnia to z obowiązku jego przestrzegania).