Najwyższy Trybunał Narodowy

Pierwszy Prezes Najwyższego Trybunału Narodowego

Najwyższy Trybunał Narodowy skazał 24 funkcjonariuszy publicznych

https://www.cda.pl/video/8745678f2

Akt oskarżenia

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Akt-oskarzenia.pdf

Wyrok-I-K-NTN-1-21

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Wyrok-I-K-NTN-1-21.pdf

Jelenia Góra, dnia 23 lipca 2021 r.

Trybunał Narodowy

58-506 Jelenia Góra, Działkowicza 19

Nr KRS 0000686478; NIP 6112782086

REGON 367795191;    Tel. 791830093

sekretariat@trybunal-narodowy.pl

Dekret

o utworzeniu Najwyższego Trybunału Narodowego

Wobec braku poszanowania przez władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą fundamentalnych praw człowieka oraz przestrzegania zasad działania organów państwa i obowiązku przestrzegania prawa

postanawiam

o utworzeniu Najwyższego Trybunału Narodowego – sądu ludowego działającego w oparciu o prawo naturalne.

Najwyższy Trybunał Narodowy – sąd ludowy działający na podstawie Dekretu z dnia 23 lipca 2021 r. o Najwyższym Trybunale Narodowym, z chwilą ustanowienia, zajmował się będzie wymierzaniem kar dla faszystowsko-stalinowskich zbrodniarzy oraz oprawców Narodu.

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

NAJWYŻSZY TRYBUNAŁ NARODOWY

REGULAMIN

NAJWYŻSZEGO TRYBUNAŁU NARODOWEGO:

podstawy prawne, istota, cele i struktura

 1. Najwyższy Trybunał Narodowy jest sądem ludowym, utworzonym na podstawie Dekretu z dnia 23 lipca 2021 r., Preambuły i § 33 ust. 11 w zw. z § 39 ust. 1 Statutu Trybunału Narodowego (KRS 0000686478), celami Trybunału Narodowego i formami ich realizacji, a także Artykułem 1. Powszechnej deklaracji praw człowieka:

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.

 • Najwyższy Trybunał Narodowy jest oddolną, społeczną misją obywatelską na rzecz pożytku publicznego i dla dobra narodu i społeczeństwa polskiego, opartą na wymienionej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej formie sprawowania władzy oraz uzupełniająco i wspomagająco – na wymienionej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadzie demokratycznego państwa prawnego – oraz zagwarantowanych wolnościach, prawach i obowiązkach człowieka i obywatela.
 • Najwyższy Trybunał Narodowy został ustanowiony i działa na podstawie art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniającego wolność tworzenia ruchów obywatelskich i innych dobrowolnych zrzeszeń, a ponadto na podstawie treści Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mówiącej o woli obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do „zagwarantowania praw obywatelskich, a działaniu instytucji publicznych zapewnieniu rzetelności i sprawności”, i w tym celu ustanowienia „praw podstawowych dla państwa opartych na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”.
 • Celem i zadaniem Najwyższego Trybunału Narodowego jest – przywrócenie państwa prawa, zasad sprawiedliwości społecznej i harmonii współżycia społecznego – procedowanie Sędziów Pokoju i Ławników Narodowego Sądu Obywatelskiego w zakresie rozliczania oprawców Narodu, państwa w państwie, układu zamkniętego, nadzwyczajnej kasty – wydawanie orzeczeń i aktów prawnych.

Narodowy Sąd Obywatelski, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Organ założycielski: Prezes DiS; KRS 0000600596; REGON 363671575

BGŻ BNP PARIBAS: 20203000451110000004285690

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/

 • Najwyższy Trybunał Narodowy rozstrzyga w myśl prawa naturalnego niebudzące wątpliwości naruszenia prawa przez niegodnych reprezentantów pierwszej, drugiej i trzeciej władzy.
 • Najwyższym Trybunałem Narodowym kieruje i reprezentuje go Pierwszy Prezes Najwyższego Trybunału Narodowego, który winien posiadać wykształcenie wyższe, nie może być jednak pracownikiem sądu państwowego ani jakiejkolwiek innej instytucji związanej z wymiarem sprawiedliwości. Może być odwołany 2/3 członków Najwyższego Trybunału Narodowego.
 • Pierwszy Prezes Najwyższego Trybunału Narodowego zwołuje rozprawy sądowe Najwyższego Trybunału Narodowego: przeciwko urzędnikom i funkcjonariuszom najwyższych organów państwa Polskiego, godzących w prawa człowieka i naruszających godność urzędu.
 • Najwyższy Trybunał Narodowy orzeka w składzie 3, 7 i pełnym składzie sędziów. W imieniu Najwyższego Trybunału Narodowego działają Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego, powoływani przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego.
 • Przy powołaniu sędzia Najwyższego Trybunału Narodowego składa ślubowanie wobec Prezesa Trybunału Narodowego według następującej roty “Ślubuję uroczyście jako sędzia Najwyższego Trybunału Narodowego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z normami prawa naturalnego, bezstronnie według mego sumienia, dochować zasad sprawiedliwości społecznej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości“; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: “Tak mi dopomóż Bóg“.
 1. Postępowania sądowe są dwuinstancyjne. Od środka odwoławczego na orzeczenie pobiera się opłatę stałą w wysokości 100 tysięcy złotych. Kwotę należy uiścić na konto Trybunału Narodowego BGŻ BNP PARIBAS: 38160014621830524780000001.
 1. Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego mają obowiązek odbywać szkolenia, zarządzane przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego, mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji. W trakcie tych szkoleń są systematyzowane i podnoszone wiedza i umiejętności Sędziów Pokoju i Ławników Narodowego Sądu Obywatelskiego w zakresie ich możliwości i zadań.
 1. Sędziowie Pokoju i Ławnicy mają prawo używać imiennych stempli i imiennych wizytówek o jednolitej treści, ustalonej przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego: Sędzia Pokoju (odpowiednio: Ławnik) Narodowego Sądu Obywatelskiego, imię i nazwisko, tytuły, dane identyfikacyjne (adres, telefon, e-mail).
 1. Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego pisemne wystąpienie do wszelkich instytucji sporządzają wyłącznie na papierze firmowym Narodowego Sądu Obywatelskiego.
 1. Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego mogą w składzie powoływanym przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego wydawać orzeczenia, mające charakter moralny, oceniający i opiniodawczy, a także ostracyzmu.
 1. Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego, wyróżniający się inicjatywą i skutecznością w swej działalności, mogą być odznaczeni honorowymi odznaczeniami Narodowego Sądu Obywatelskiego, przyznawanymi i wręczanymi przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego.
 1. Organem założycielskim Najwyższego Trybunału Narodowego jest Prezes Trybunału Narodowego (KRS 0000686478), który pełni funkcję Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego.
 1. Pierwszego Prezesa i Prezesów Najwyższego Trybunału Narodowego powołuje zgromadzenie Sędziów Najwyższego Trybunału Narodowego. Prezes ma takie same uprawnienia reprezentacyjne i procesowe jak Pierwszy Prezes Najwyższego Trybunału Narodowego.
 1. Siedziba Najwyższego Trybunału Narodowego: 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19.
 1. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://trybunal-narodowy.pl/

Organ założycielski: Prezes DiS                                                                                                                             NAJWYŽSZY TRYBUNAŁ NARODOWY

KRS 0000600596                                                                                                                                                   58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

REGON 363671575                                                                                                                                                                             tel. +48 791 830 093

BNP PARIBAS: 20203000451110000004285690                                                                                                                              sekretariat@trybunal-narodowy.pl

AKT USTANOWIENIA

Dnia 29 sierpnia 2021 r. w siedzibie Trybunału Narodowego w Jeleniej Górze przy ulicy Działkowicza 19 przed Prezesem Trybunału Narodowego Grzegorzem Niedźwieckim zaprezentowali się Sędziowie Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego.

Tożsamość Sędziów Pokoju Prezes Trybunału Narodowego ustalił na podstawie okazanych legitymacji Sędziów Pokoju otrzymanych po zaprzysiężeniu ich na funkcję SP przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego.

USTANOWIENIE NAJWYŻSZEGO TRYBUNAŁU NARODOWEGO

§1.

Stawiający, zwany dalej „Założycielem”, oświadcza, że ustanawia sąd ludowy pod nazwą „Najwyższy Trybunał Narodowy” zwany dalej „NTN”, który działać będzie zgodnie z Prawem Naturalnym, Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Preambułą i § 33 ust. 11 w zw. z § 39 ust. 1 Statutu Trybunału Narodowego (KRS 0000686478), celami Trybunału Narodowego i formami ich realizacji, a także Powszechną deklaracją praw człowieka oraz przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104).

§2.

Celami NTN są:

1. przywrócenie państwa prawa, zasad sprawiedliwości społecznej i harmonii współżycia społecznego,

2. procedowanie Sędziów Pokoju i Ławników Narodowego Sądu Obywatelskiego w zakresie rozliczania oprawców Narodu, państwa w państwie, układu zamkniętego, nadzwyczajnej kasty,

3. osądzanie, wydawanie orzeczeń, dekretów, uchwał i rozporządzeń.

§3.

Siedzibą NTN jest miasto Jelenia Góra. Siedzibą zamiejscową NTN ma prawo być siedziba Pierwszego Prezesa NTN.

§4.

Na realizacje celów wybranych przez NTN Założyciel przeznacza dyspozycyjność oraz środki trwałe Trybunału Narodowego.

§5.

NTN uzyska osobowość prawną z chwilą podpisania niniejszego aktu przez nominowany skład NTN.

§6.

Odpisy aktu należy wydawać sędziom oraz zarządowi NTN w ilości niezbędnej.

§7.

Akt wolny jest od opłat.

Akt ten został przyjęty, odczytany, podpisany.

Podpis Założyciela:                                                          Podpisy nominatów:

Jelenia Góra, dnia 29 sierpnia 2021 r.

Romuald Bulzacki

Stowarzyszenie Polacy Słowianie Patrioci

59-623 Lubomierz, ul. Kargula i Pawlaka 6

Najwyższy Trybunał Narodowy

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

Wniosek

o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego

Działając jako czynnik społeczny, wnoszę o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego:

 • Czy instytucja immunitetu jest zgodna z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czy jest zasadna i czy nie stawia Narodu w pozycji dyskryminowanej?

Z poważaniem

Sygn. akt IG 1/21

UCHWAŁA

siedmiu sędziów Najwyższego Trybunału Narodowego

Dnia 29 sierpnia 2021 r.

Najwyższy Trybunał Narodowy w składzie:

Pierwszy Prezes NTN Grzegorz Niedźwiecki (przewodniczący)

SNTN Zbigniew Wesołowski

SNTN Marek Krasnopolski

SNTN Piotr Smolana

SNTN Jerzy Kurek

SNTN Leszek Kozub

SNTN Ryszard Hołowaty

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Głównej

w dniu 29 sierpnia 2021 r.

po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego

przez Suwerena we wniosku z dnia 29 sierpnia 2021 r., znak 1/21

„Czy instytucja immunitetu jest zgodna z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czy jest zasadna i czy nie stawia Narodu w pozycji dyskryminowanej?”

podjął uchwałę:

 1. Instytucja immunitetu jest niezgodna z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Znosimy instytucję immunitetu.
 3. Nadaje uchwale moc zasady prawnej.

UZASADNIENIE

Mając na uwadze fakt, że przepisy o immunitecie parlamentarnym (Rozdział 2. ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora), immunitecie prokuratorskim (art. 54. ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze) oraz immunitecie sędziowskim (art. 80. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych) są niezgodne z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z bezkarnością polityków, urzędników i funkcjonariuszy w stosunku do obywateli, co podważa normę ustawy zasadniczej o równości wszystkich wobec prawa, podjęto uchwałę w składzie 7 sędziów Najwyższego Trybunału Narodowego w dniu 29 sierpnia 2021 roku.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – Sejm

Art. 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 4. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Bez odpowiedzialności nie ma sprawiedliwości.