Petycja Trybunału Narodowego o naruszenie praworządności w Polsce uznana przez Komisję Europejską za zasadną

Jelenia Góra, dnia 8 czerwca 2020 r.

Trybunał   Narodowy

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Nr KRS 0000686478;   NIP 6112782086

REGON 367795191;      Tel. 791830093

sekretariat@trybunal-narodowy.pl

Do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

Pan David Maria Sassoli

European Parliament

Rue Wiertz

B-1047 BRUKSELA

Petycją o ochronę państwa prawa

Wielce Szanowny Panie Przewodniczący

Mając na względzie:

– zagwarantowaną w Konstytucji RP oraz w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka i obywatela, będącą źródłem jego wolności i praw, które władze publiczne mają obowiązek szanować oraz chronić (art. 30 Konstytucji RP, art. 3 Konwencji);

– fakt, że Rzeczpospolita Polska jest według Konstytucji RP państwem prawa, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, w którym każdy ma obowiązek przestrzegania prawa (art. 2 i art. 83 Konstytucji RP), a obowiązki, które ciążą na RP na mocy Traktatów i pozostają dla RP wiążące, nie są przestrzegane;

– fakt, że Unia Europejska, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem, opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, a wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości (Art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, Maastricht 1992.02.07; Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r., Dz.U.2004.90.864/30);

– fakt, że Obywatele są bezpośrednio reprezentowani na poziomie Unii w Parlamencie Europejskim, zaś instytucje umożliwiają Obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii (Art. 10 ust. 2 oraz Art. 11 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej);

–fakt, że w porządku prawa polskiego brak jest środków sądowych umożliwiających bezpośrednie dochodzenie praw podmiotowych wynikających z prawa Unii, pomimo, że Traktat z Lizbony nakazuje wprowadzenie w porządkach krajowych państw członkowskich środków sądowych zapewniających dochodzenie roszczeń wynikających z prawa Unii, w tym odnoszących się do praw podmiotowych

oraz

– rozumiejąc, że posiadanie wolności, swobód obywatelskich i prawa oznacza rzeczywistą możliwość korzystania z procedur gwarantujących ich realizację, zwłaszcza, gdy są one naruszane lub niewypełniane;

– rozumiejąc potrzebę podniesienia standardów cywilizacyjnych i kultury prawnej poprzez realną egzekucję wolności, swobód i praw obowiązujących;

– kierując się dobrem ofiar przestępstw oraz chęcią pomocy i dążeniem do naprawienia doznanej przez Nie krzywdy,

w oparciu o art. 227 w zw. z art. 20 ust. 2 pkt d i art. 24 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TR) oraz art. 201-203 Regulaminu PE, a także w zw. z art. 44 Karty Praw Podstawowych, zostaje przedłożona „Petycja o ochronę państwa prawa”, w której na zasadzie art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej informuje się o istnieniu wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską wartości, o których mowa w artykule 2 Traktatu o UE.

Postuluje się, na podstawie art. 226–228 TR, podjęcie działań mających na celu spowodowanie wszczęcia postępowania w związku z nie wypełnianiem przez RP zobowiązań wobec Unii, a w razie konieczności zawieszenie niektórych praw wynikających ze stosowania Traktatów, łącznie z rozważeniem zawieszenia prawa do głosowania przedstawiciela rządu RP – wynikającego z członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – co najmniej do czasu zaniechania naruszeń i przedłożenia propozycji zmian w obowiązującym prawie. Zmiany powinny zagwarantować realną i nieuchronną egzekucję wolności, swobód oraz praw Obywateli RP jako Obywateli Unii w rozumieniu Art. 9 Traktatu o UE.

  1. Alternatywnie lub łącznie wnosi się o rozważenie spowodowania wszczęcia postępowania w trybie Art. 258 TR.
  2. W oparciu o Art. 202 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, postuluje się poddanie „Petycji o ochronę państwa prawa” debacie na posiedzeniu Komisji Petycji.

Uzasadnienie

Rzeczpospolita Polska nie jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w granicach prawa,funkcjonariusze nie przestrzegają prawa. Organy ścigania są polityczne, państwo nie funkcjonuje.

Podmioty walczące z bezprawiem w prawie:

Obserwatorzy życia publicznego w Polsce wyrażają od dłuższego czasu zaniepokojenie postępowaniem władz RP, ponieważ stanowi ono istotne zagrożenie dla zasad państwa prawa. Jak wynika z licznych i coraz bardziej odważnych publikacji, władze publiczne w sposób stały i zorganizowany naruszają te zasady – i to pomimo świadomości, że ich przestrzeganie gwarantuje ochronę podstawowych wartości UE.

Popieranie długotrwałego aresztu bez sądu, wykorzystywanie zeznań uzyskanych za pomocą tortur, zastraszanie, kryminalizowanie i psychiatryzowanie niepokornych, niejawne procesy, naruszanie praw nabytych i interesów w toku, brutalne i bezzasadne wkraczanie policji do domów, przyzwolenie na nielegalną i represyjną inwigilację, nieprzestrzeganie reguł przyzwoitej legislacji, narzucanie organom ścigania oraz sądom rozstrzygnięć procesowych, wydawanie wyroków bez znajomości akt spraw, intencjonalne niszczenie karier zawodowych, brutalne łamanie życiorysów, arbitralne przejmowanie przez państwo majątku prywatnych firm, dowolna interpretacja niedookreślonych przepisów prawa, osłabianie niezależności prawników i dziennikarzy, faworyzowanie silniejszych i bardziej wpływowych, lekceważenie oraz wtórne wiktymizowanie ofiar (w rozumieniu Deklaracji podstawowych zasad sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy, A.1 ONZ 1985) –

to szeroko opisywane przez polskie media przykłady ignorowania podstawowych zasad państwa prawa, a w szczególności jego fundamentalnych zasad: ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, ochrony praw nabytych i interesów w toku, zakazu wstecznego działania prawa, nakazu przestrzegania reguł przyzwoitej legislacji, w tym zasady dostatecznej określoności przepisów prawa, zasady ustanawiania odpowiedniej vacatio legis, wreszcie zasady podziału władzy.

Bogata i powszechnie dostępna jest dokumentacja mogąca wskazywać na działanie instytucji RP wbrew wymienionym zasadom. Parlament Europejski otrzymywał już sygnały mogące świadczyć o ich lekceważeniu – nawet przez sekcję polską w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, której zarzuca się nierzetelne informowanie sędziów ETPCz o pełnej i prawdziwej treści skarg składanych przez Obywateli RP.

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2018/04/08/raport-przypadkow-sadowo-prokuratorskiego-bezprawia/

Zatem z jednej strony mamy do czynienia z praktykami uniemożliwiającymi Obywatelom RP korzystanie z uprawnień przyznanych im Konwencją oraz prawem unijnym, zaś z drugiej – martwe w praktyce wyroki Trybunału Konstytucyjnego, eufemistycznie podkreślające znaczenie przestrzegania zasad uznanych przez narody cywilizowane (por. wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dn. 13 kwietnia 1999 r., sygn. akt. K 36/98, Dz.U. 1999 Nr 34 poz. 320 oraz z dn. 10 kwietnia 2006 r., SK 20/04, Dz.U. 1999 Nr 34 poz. 320).

Teza o długotrwałym, systemowym i zorganizowanym naruszaniu przez Rzeczpospolitą Polską zasad konstytucyjnych i unijnych oraz standardów konwencyjnych została poparta dokumentacją zebraną w Aneksie, stanowiącym nieodłączną część Petycji. Podpisani pod Petycją gotowi są przedstawić dodatkową dokumentację w trakcie wysłuchania przez Komisję Petycji – jeśli Parlament Europejski zechce skorzystać z zasady wysłuchania, o co występują poszkodowani.

Naruszenia, o jakich mowa, nie miałyby miejsca, gdyby rozumieniem i stosowaniem prawa w Polsce rządziła zasada ‘’Ius est ars boni et aequi’’. Tworzone i stosowane wedle tej zasady prawo jest prawdziwą miarą praworządności i demokracji. Promuje ona budowanie wspólnoty, poczucia słuszności, współodpowiedzialności, dobrej jakości życia dla wszystkich, a nie jedynie dla wybranych, którzy tworząc prawo ustawiają się poza jego zasięgiem, zaprzeczając tym samym idei państwa prawa.

Po ujawnieniu nagrań z rozmów osób ze szczytów władzy, w polskim społeczeństwie wzmocnił się od dawna dominujący pogląd, że jest ona nieuczciwa i represyjna, że dba tylko o siebie, niszcząc osoby uznane za przeciwników. Polacy dowiedzieli się, że demokratycznie wybrana partia rządząca, długo postrzegana przez UE jako respektująca zasady cywilizowanego państwa prawa, pozwoliła sobie na istotne obniżenie standardów.

Społeczeństwo, w tym dziennikarze, utraciło realną kontrolę nad wypełnianiem przez władzę państwową wyznaczonych jej zadań. Rosnące rzesze pokrzywdzonych przez aparat państwowy żyją w strachu, nieszczęściu, ubóstwie i poczuciu niesprawiedliwości. Osoby udzielające pomocy pokrzywdzonym, oskarżające i pomagające w oskarżaniu przestępców, są niesprawiedliwie narażane na straty, szkody i krzywdy. Obywatele obnażający patologie są szykanowani i represjonowani przy użyciu metod znanych z czasów komunizmu. Właściwie nie ma już dziś grupy – poza rządzącymi i uprzywilejowanymi – która nie miałaby poczucia ogromnej krzywdy, a nawet straconego życia.

Twórcy filmu „Układ zamknięty”, opartego na kanwie doświadczeń polskich biznesmenów, w jednym z wywiadów prasowych przywołują rozmowę z byłym ministrem sprawiedliwości i jednocześnie prokuratorem generalnym, który zdiagnozował, że ukazane w filmie patologie „nadal się dzieją, na jeszcze większą skalę” (tygodnik „W sieci”, 25 marca – 1 kwietnia 2013 r., str. 27). Świadomość tak poważnie patologicznego stanu Rzeczypospolitej Polskiej mają już właściwie wszystkie polskie media, nawet te sprzyjające władzy.

Rządzący nie chcą zauważyć ogromu patologii, pozostając w stanie zdumiewającego samozadowolenia (complecency). Tymczasem społeczeństwo jest zgodne co do tego, że zorganizowane w ramach szeregu instytucji polskiego państwa i wykazujące wysoki stopień trwałości oraz powszechności patogenne praktyki nie mogą być już dłużej akceptowane; gdyż godzą (i jako takie godzić będą) w podstawy i bezpieczeństwo każdej społeczności; gdyż gwałcą (i niezmienione gwałcić będą) uniwersalne wartości moralne oraz zasady humanitaryzmu, stanowiące fundament systemów prawa narodów cywilizowanych.

Zgodnie z podstawową zasadą prawa międzynarodowego – państwo, które popełniło czyn będąc świadomym jego nikczemności, winno za swe postępowanie prawnie odpowiadać. Parlament Europejski uprawniony jest do zainicjowania postępowań na podstawie Art. 226-228 i Art. 258 TR, zaś Komisji Europejskiej, pozostawia się uznanie, czy RP uchybiła zobowiązaniom ciążącym na mocy Traktatów. Dla Skarżących istotne jest, że Komisja może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości nie pozostawia wątpliwości, że dla oceny naruszenia prawa, dokonywanej stosownie do Art. 226–228 lub Art. 258 TR, nie mają znaczenia okoliczności usprawiedliwiające dane zachowanie (por. D. Lasok: „Zarys prawa Unii Europejskiej”, 1995, s.180). Na podstawie wymienionych norm państwo ponosi odpowiedzialność za każde bezprawne działanie, także w sprawie indywidualnej. Dlatego Skarżący, doznający przemocy ze strony instytucji oraz tych organów państwowych, których działalność nazbyt często zaprzecza swemu powołaniu, zdecydowali się poinformować Parlament Europejski o istnieniu wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską wartości, o których mowa w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej, apelując o spowodowanie wszczęcia specjalnego postępowania.

Zważyć należy, że w związku z ‘’Petycją o ochronę państwa prawa’’ Parlament Europejski staje przed dylematem: zrezygnować z debaty w ramach Komisji Petycji i zaakceptować ujawnione status quo lub też zainicjować konstruktywne działania, idące w kierunku zapewnienia efektywnej ochrony uprawnień pokrzywdzonych, w ramach porządku prawnego RP. W tym drugim przypadku konwencyjna i unijna odpowiedzialność zobowiązuje do podniesienia standardów i zmiany kształtu, względnie nawet uzupełnienia krajowych środków prawnych, gdzie to konieczne. Zmiany, wprowadzenie których wynika m.in. z treści Aneksu, powinny zagwarantować realną i nieuchronną egzekucję wolności, swobód i praw przyznanych Obywatelom Unii Europejskiej.

Przyjmuje się, że procedura z Art. 7 ust. 3 Traktatu o UE niesie za sobą najsurowsze sankcje, lecz zgromadzone informacje nie pozostawiają wątpliwości co do systemowego zagrożenia dla państwa prawnego oraz dla praworządności w Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym potwierdzają one konieczność przyjęcia środków na szczeblu międzynarodowym – w celu trwałego zabezpieczenia oraz efektywnego uznawania i uwzględniania praw Pokrzywdzonych – ofiar przestępstw i nadużyć władzy w Polsce.

W takim stanie rzeczy należy uznać niniejszą Petycję za zasadną i wnosimy o podjęcie stosownych działań, a w szczególności tych zakreślonych w petitum.

Aneks – dowody naruszenia przez władze Rzeczypospolitej Polskiej prawa międzynarodowego, praworządności, godności człowieka, prawa do rzetelnego procesu sądowego i zakazu dyskryminacji oraz nierównego traktowania i stosowania tortur:

Z wyrazami szacunku

Korzystając z pomocy dr Grażyny Niegowskiej, Executive Director, LTC Partners Ltd. 9 Dorland Cort, 106 West Hill, London.

Zarząd Trybunału Narodowego

  1. Grzegorz Niedźwiecki
  2. Krzysztof Skrzypczak
  3. Ewa Biskupska

http://trybunal-narodowy.pl/

Parlamento Europeo Evropský parlament Europa-f)arhmentet Europaisches Parlament KotvofBovh10 European Parfiament Parlement europeen Parldłmint na hlotpaEltopas Pdtlaments Europos Pdr!amentas Europa; Parlament

Parlament Ewropew Europees Parłement Parłamenł Europejski Parlamento Europeu Parlamentuj Europedft

Europsky parlament Evropski parlament Euroopan parlamentti Europapariamentet

Pan Grzegorz NIEDZWIECKI

TRYBUNAŁ NARODOWY

ul. Dzałkowicza 19

58.506 JELENIA GORA

POLOGNE

D 501105  08.09.2020

Bruksela,

Szanowny Panie!

W imieniu sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego niniejszym potwierdzam, że otrzymaliśmy Pana pismo z dnia 08.06.2020 r.

Pana petycję zarejestrowano pod numerem 0794/2020. Prosimy o zachowanie tego numeru ipodawanie go podczas dalszej korespondencji dotyczącej przedmiotu petycji.

 
 


Pana petycję przekazaliśmy Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, która pisemnie poinformuje Pana o podjętej decyzji. Pragniemy jednak poinformować, że z uwagi na dużą liczbę petycjiwpływających co roku do Parlamentu Europejskiego procedura rozpatrzenia każdej z nich wymaga czasu.

Zgodnie z ogólną zasadą petycje po wpisaniu do rejestru stają się dokumentami jawnymi. W związku z tym prosimy o zapoznanie się ze znajdującym się na odwrotnej stronie oświadczeniem Parlamentu Europejskiego o ochronie prywatności dotyczącym ochrony Pana danych osobowych.

W razie pytań dotyczących Pana petycji prosimy o kontakt z sekretariatem Komisji Petycji zapośrednictwem poczty elektronicznej (peti-secretariat@europarl.eufopa.eu) lub drogą pocztową (adres pocztowy: European Parliament, Committee on Petitions, Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels,BELGIUM).

Z poważaniem

Kierownik działu

Dyrekcja Generalna ds. Urzędu Przewodniczącego – Dyrekcja ds. Posiedzeń Plenarnych – Dział Przyjmowania i PrzekazywaniaDokumentów Oficjalnych

European Parliament

The Chair

Committee on Petitions

Bruksela,

KG/ekTIPOL-COM-PET1

 310303  19.11.2020

  • Pan Grzegorz Niedźwiedzki
  • „Trybunał Narodowy”

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

Przedmiot:Petycja nr 0794/2020 (numer referencyjny należy podawać we wszelkiej korespondencji)

Szanowny Panie!        

Mam przyjemność poinformować, że po zapoznaniu się z Pana petycją Komisja Petycji uznała ją za dopuszczalną, ponieważ poruszona kwestia wchodzi w zakres działań Unii Europejskiej.

Dlatego też poprosiłam Komisję Europejską o wstępne zbadanie sprawy.

Z uwagi na przedmiot petycji przekazałam ją również Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego.

Będę informować Pana o dalszych działaniach podejmowanych w związku z petycją.

Z wyrazami szacunku,

Dolors MONTSERRAT

Przewodnicząca Komisji Petycji

Parlament Europejski

Przewodniczący

Komisja Petycji

Bruksela,

KG/EK [IPOL-COM-PETI D(2021)7284]

D 302230 18.05.2021

Pan Grzegorz NIEDZWIECKI

ul. Dzałkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

POLSKA

Temat: Petycja nr 0794/2020 (odwołanie do cytowania w całej korespondencji)

Szanowny Panie Niedzwiecki,

W załączeniu przesyłam odpowiedź Komisji Europejskiej na nasz wniosek o przeprowadzenie wstępnego dochodzenia w sprawach poruszonych w petycji.

W odpowiednim czasie będziemy Cię informować o wszelkich dalszych działaniach podjętych w związku z Twoją petycją.

Z poważaniem

Sekretariat

Komisja Petycji

Załącznik: Odpowiedź Komisji (CM1222726PL)

European Parliament

The Chair Committee on PetitionsBrussels, 
D 302230KG/EK [IPOL-COM-PETI 18.05.2021

Mr Grzegorz NIEDZWIECKI

ul. Dzałkowicza 19

58-506 Jelenia Gora

POLAND

Subject: Petition No. 0794/2020 (reference to be quoted in all correspondence)

Dear Mr Niedzwiecki,

Please find enclosed the answer of the European Commission to our request to conduct a preliminary investigation into the issues that you raised in your petition.

We will keep you informed of any further action taken on your petition in due course.

The Secretariat

Committee on Petitions

Annex: Replyfrom the Commission (CM1222726PL)

Parlament Europejski

2019-2024

Komisja Petycji

18.1.2021

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0794/2020, którą złożył G. N. (Polska), w imieniu Trybunału Narodowego, z 3 podpisami, w sprawie praworządności w Polsce

  1. Streszczenie petycji
 
 

 Składający petycję, w imieniu organizacji „Trybunał Narodowy”, wnosi o wszczęcie postępowania przez UE w odniesieniu do władz polskich z art. 258 TFUE w związku z niewypełnianiem przez Polskę zobowiązań z umocowania w prawodawstwie UE. Odwołuje się do toczącego się postępowania z art. 7 TUE w związku m.in. z reformą sadownictwa, sytuacją w mediach publicznych, działaniami aparatu ścigania. Wskazuje na martwe w praktyce wyroki Trybunału Konstytucyjnego i powtarzające się naruszenia przez rządzących zasad polskiej konstytucji oraz konwencji międzynarodowych.

  • Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 5 listopada 2020 r. Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu).

  • Odpowiedź Komisji otrzymana 18 stycznia 2021 r.

Komisja uważa, że w Polsce istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia praworządności. Dlatego właśnie w dniu 20 grudnia 2017 r. przyjęła uzasadniony wniosek zgodnie z art. 7 ust.

1 TUE. Komisja postanowiła wszcząć postępowanie na mocy art. 7 ust. 1 TUE przede wszystkim ze względu na ogólny efekt reformy, która doprowadziła w Polsce do ograniczenia niezależności sądów i naruszenia zasady podziału władzy. Wspólne dla tych reform jest to, że władza wykonawcza i władza ustawodawcza mogą wpływać na całą strukturę sądownictwa.

Komisja podjęła również inne kroki zmierzające do ochrony praworządności w Polsce. 24 czerwca i 5 listopada 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że polskie przepisy dotyczące obniżenia wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego i sędziów

      CMXI 222726PL.docx                                                                                                                              PE663.354v01-OO

sądów powszechnych są niezgodne z unijnymi przepisami o niezależności sądów. Komisja monitoruje rozwój sytuacji w zakresie praworządności we wszystkich państwach członkowskich i 30 września 2020 r. przyjęła pierwsze roczne sprawozdanie na temat praworządnoścł I.

Ponadto 10 października 2019 r. Komisja postanowiła wnieść do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce w związku z nowym systemem środków dyscyplinarnych dla sędziów, stwierdzając, że narusza on niezależność sądów, gdyż nie zapewnia gwarancji chroniących polskich sędziów przed kontrolą polityczną. 14 stycznia 2020 r. Komisja postanowiła zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby wprowadził wobec Polski środki tymczasowe, nakazując zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. 8 kwietnia 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Polska musi natychmiast zawiesić stosowanie krajowych przepisów dotyczących uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych dotyczących sędziów. Obowiązek tego zawieszenia ma zastosowanie do czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

29 kwietnia 2020 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące nowej ustawy o sądownictwie z dnia 20 grudnia 2019 r., która weszła w życie 14 lutego 2020 r. Nowa ustawa o sądownictwie podważa niezawisłość polskich sędziów i jest niezgodna z zasadą pierwszeństwa prawa UE. Ponadto nowa ustawa uniemożliwia polskim sądom bezpośrednie stosowanie niektórych przepisów prawa unijnego chroniących niezawisłość sędziów, a także składanie wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w takich sprawach do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ponieważ odpowiedź polskiego rządu nie rozwiała obaw vwrażonych przez Komisję, 30 października 2020 r. postanowiła ona podjąć kolejny krok w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, przesyłając Polsce uzasadnioną opinię. Rząd polski ma dwa miesiące na wprowadzenie niezbędnych środków w celu zastosowania się do niej, w przeciwnym razie Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komisja jest również bardzo zaniepokojona niedawnymi decyzjami Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego dotyczącymi uchylenia immunitetu sędziów w kontekście dochodzeń karnych. Zdaniem Komisji Polska narusza prawo UE, zezwalając Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego — której niezależność i bezstronność nie jest zagwarantowana — na podejmowanie decyzji w dalszych kwestiach bezpośrednio dotykających sędziów, w szczególności w sprawach dotyczących uchylenia ich immunitetu w celu pociągnięcia do odpowiedzialności karnej lub zatrzymania, a także w sprawach z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego sędziów Sądu Najwyższego oraz sprawach dotyczących przejścia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Z tego względu 3 grudnia 2020 r. Komisja skierowała do Polski dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia. Rząd polski ma miesiąc na udzielenie odpowiedzi. W dodatkowym wezwaniu postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego toczące się w związku z nową ustawą o sądownictwie uzupełniono o nowy zarzut, jednak te przedstawione przez Komisję w wezwaniu do usunięcia uchybienia z

1 Można je znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-reportcommunication-and-country-chapters pl

   PE663.354v01-OO                                            2/3                                     CMX1222726PL.docx

30 października 2020 r. pozostają aktualne.

Podsumowanie

Komisja będzie nadal uważnie śledzić rozwój sytuacji w Polsce i wciąż jest bardzo zaangażowana w obronę prawa i wartości UE w interesie obywateli Polski i pozostałych

państw Unii Europejskiej.

CMXI 222726PL.docx                                      3/3                                          PE663.354v01-OO