Prokuratura Krajowa nie stoi na straży praworządności, nie nadzoruje i koordynuje prac prokuratur niższego szczebla

Rzeczpospolita Polska nie jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w granicach prawa, funkcjonariusze nie przestrzegają prawa. Organy ścigania są polityczne, państwo nie funkcjonuje.

* * *

Sprawa ma związek z nadużyciami w spółce, wprowadzeniem w błąd udziałowców i przekształceniem Tesoro del Mar Sp. j. w Sp. z o.o.

Pani Irena Wywiał z Krakowa (Pełnomocnictwo Marcina Wywiał – ad acta), zwróciła się z gorącą prośbą o nagłośnienie sprawy, popełnienia szeregu przestępstw jej zdaniem w okręgu krakowskim, w tym oszustw, przywłaszczenia mienia, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach oraz poplecznictwa funkcjonariuszy publicznych.

Czynimy to zatem za jej zgodą i na jej odpowiedzialność. Niech osądzi Naród.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wg art. 286 § 1 k.k.

Kraków, 9.01.2022

Irena Wywiał             

Marcin Wywiał

ul. Aleksandry 27/19

Kraków               

     Prokuratura Krajowa 

                             Prokurator Generalny,

                             Minister Sprawiedliwości

                             Zbigniew ZIOBRO                                                                        

PK I BP 052.86.2021

sygn. akt. 1 Ds. 145/15 z dnia 3 kwietnia     

           2015

sygn. akt  VIII Kp 291/15/N  z dnia

           13 lipca 2015

                  ZAWIADOMIENIE

o popełnieniu przestępstwa wg art. 286 § 1 k.k.

               z  uzasadnieniem 

–  blokada kont Firmy TesoroDelMar sp.

   z o.o., Kraków, ul. Łowińskiego 2

   blokada kont Firmy TesoroDelMar sp.

   z o.o., Sp.k., Kraków, ul. Łowińskiego 2

– blokada majątku Firmy TesoroDelMar sp.

  z o.o., Kraków, ul. Łowińskiego 2 oraz

  blokada majątku Firmy TesoroDelMar sp.

  z o.o., Sp.k., Kraków, ul. Łowińskiego 2

Uzasadnienie

dotyczące ” umowy zbycia ogółu praw

i obowiązków w Sp. jawnej ” zawartej 

dnia 6 lipca 2011 pkt. VI  ( sporządzonej

przez Bohdana Karmańskiego w imieniu Spółki TesoroDelMar sp. z. o.o., – zarejestrowanej  30 czerwca 2011 

po fałszywej namowie oraz oszustwie

B. Karmańskiego – pracownika Firmy TesoroDelMar sp. jawna – wspólnika

Firmy TesoroDelMar Ostrowski, Wywiał

sp. jawna – Marcina Wywiał do podpisania

sporządzonej przez B. Karmańskiego

niniejszej sprzedaży tzn. ” umowy zbycia

ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej”

z dnia 6 lipca 2011 na kwotę 40 tyś. zł, która to kwota nigdy nie została uregulowana

przez B. Karmańskiego

     rozliczeń księgowych BRAK

KRS Spółki TesoroDelMar sp. z o.o., Kraków

ul. Łowińskiego, 2 na którą powołuje się

B. Karmański  została zarejestrowana w dniu 30 czerwca 2011  tj.  6 dni  wcześniej

niż jest sporządzona  przez B. Karmańskiego

” umowa zbycia ogółu praw i obowiązków w

Spółce jawnej” zawartej dnia 6 lipca 2011

pkt. VI , w której to Spółce TesoroDelMar

sp. z o.o., Marcin Wywiał –  NIGDY nie

pracował.

Do firmy TesoroDelMar sp. jawna została wniesiona  kwota powyżej 1 miliona zł 

tylko Naszej rodziny ( przelewy bankowe,

wpłaty do Firmy TesoroDelMar sp. jawna

– a/a), natomiast B. Karmański ani Dawid

Ostrowski nie wnieśli do Firmy TesoroDelMar

sp. jawna   –  żadnych środków finansowych

–    NIC

Przesłuchania

1. B. Karmański – notatka urzędowa przeprowadzona w Komisariacie VII

Policji w Krakowie przez Asp. K. Kubicki

MKCD  2188 – z dnia 7.01.2015  –  a/a

2. Dawid Ostrowski ( pasierb B. Karmańskiego) notatka urzędowa  przeprowadzona w Komisariacie VII Policji

w Krakowie  przez Asp. K. Kubicki

MKCD – 2188 z dnia 19.01.2015  –  a/a

Załączniki   –   a/a

1. KRS – sygnatura 11643/11/175

    orzekający  – Jowita Skalska

    rodzaj sprawy –  Wpis 

    wnioskodawca – TesoroDelMar sp.,

    z  o.o.,

    podmiot – TesoroDelMar sp. z o.o.,

    data wpływu –  16.06.2011

2. “Umowa zbycia ogółu praw i obowiązków w

    Spółce jawnej ”  – zawarta  dnia   6 lipca 

    2011  

Pełnomocnictwo  Marcina Wywiał   a/a

z poważaniem

Irena Wywiał

Sprawą zajmowała się Prokuratura Rejonowa Kraków Nowa-Huta oraz Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Zaniechała czynności Prokuratura Krajowa.

Irena Wywiał, Marcin Wywiał

ul. . Aleksandry 27/19

K r a k ó w

                        Kraków, dnia (S ot                   2021

Prokuratura Rejonowa Kraków Nowa— Huta

31-922 Kraków, oś. Stalowe 16D

Prokurator Rejonowy — Tomasz Moskwa

Dot. 1 Ds. 145/15 z dnia 13 kwietnia 2015

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 września 2021 informuję, że pismo stanowi z a ż a I e n i e

Z a ż a l e n i e z uzasadnieniem oraz

„zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wg art. 286&1 kk”

Zawracam się z prośbą o ;

1) Blokadę kont Firmy TesoroDelMar Sp. z o.o., KRS — wpis 16.06.2011 — Kraków, ul.

Łowińskiego 2 oraz TesoroDelMar Sp. z o.o.,Spółka Komandytowa — KRS — wpis 26.08.2011 2) Blokada majątku Firmy TesoroDelMar Sp. z o.o. — wpis 16.06.2011 — Kraków, ul.

Łowińskiego 2 oraz TesoroDelMar Sp.z o.o., Spółka Komandytowa — KRS — wpis 26.08.2011

Dotyczącą – „umowy zbycia ogółu praw i obowiązków w Spółce jawnej” zawartej dnia 6 lipca 2011 pkt. VI ( sporządzonej przez Bohdana Karmańskiego w imieniu Spółki TesoroDelMar Sp. z o.o., – zarejestrowanej 30 czerwca 2011 po fałszywej namowie oraz oszustwie Bohdana Karmańskiego — Pracownika Firmy Tesoro DelMar Spółka jawna — wspólnika Firmy TesoroDelMar Ostrowski, Wywiał sp. jawna — Marcina Wywiał do podpisania sporządzonej przez Bohdana Karmańskiego niniejszej sprzedaży tzn. „umowy zbycia ogółu praw i obowiązków w Spółce jawnej” z dnia 6 lipca 2011 na kwotę 40 tyś. zł , która to kwota n i g d y nie została uregulowana przez Bohdana Karmańskiego rozliczenia księgowego BRAK

KRS Spółki TesoroDelMar sp. z o.o., Kraków, ul. Łowińskiego 2 na którą powołuje się Bohdan Karmański została zarejestrowana w dniu 30 czerwca 2011 tj., 6 dni wcześniej niż jest sporządzona przez Bohdana Karmańskiego „ umowa zbycia ogółu praw i obowiązków w Spółce jawnej” zawartej dnia 6 lipca 2011 — pkt.Vl w której to Spółce TesoroDeMar sp. z o.o., Marcin Wywiał – NIGDY nie pracował,

Do Firmy TesoroDelMAr Spółka jawna została wniesiona kwota powyżej 1 miliona zł t y I k o naszej rodziny (przelewy Bankowe , wpłaty do Firmy TesoroDelMar Sp.jawna — a/a) natomiast Bohdan Karmański ani Dawid Ostrowski nie wnieśli do Firmy TesoroDelMar sp. jawna — NIC

Przesłuchania,

  1. Bohdan Karmański — notatka urzędowa przeprowadzona w Komisariacie

VII Policji w Krakowie przez ASP. K. Kubicki — MKCD z dnia 7.01.2015 a/a

  • Dawid Ostrowski (pasierb Bohdana Karmańskiego) notatka urzędowa przeprowadzona w Komisariacie VII Policji w Krakowie przez ASP. K. Kubicki

MKCD -2188 z dnia 19.01.2015 – a/a

dodatkowe uzasadnienie

W odpowiedzi na powyższe pismo sygn. akt 1 Ds. 145/15 z dnia 3 kwietnia 2015 z dnia 6 09.2021 uzupełnić należy braki formalne do pisma stanowiącego z a ż a l e n i e na umorzenie dochodzenia z dnia 16.04.2015 kierowane do Sądu Rejonowego dla

Krakowa Nowej — Huty, Wydział VIII Karny, ul. Mogilska 17 za pośrednictwem Prokuratora Rejonowego Kraków Nowa — Huta. Oś. Stalowe 16D oraz złożone Oświadczenie dodatkowe z dnia 18.06.2015 do Sądu Rejonowego Kraków Nowa — Huta, Wydział VIII Karny.

Następnie Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Nowa — Huta w załączeniu uprzejmie przedkłada do Sądu Rejonowego Kraków Nowa- Huta, VIII Wydział Karny akta postępowania sygn. akt. 1 Ds. 145/15 w dniu 28.04. 2015 — w sprawie o przestępstwo z art. 286&1 kk w zw. z art. 294&1 kk w zw. z art. 12 kk wraz z zażaleniem pokrzywdzonej Ireny Wywiał wniesionym w terminie 16.04.2015 na postanowienie z dnia 3 kwietnia 2015 0 umorzeniu śledztwa,

WNOSZĘ O NIEUWZGLĘDNIENIE ZAŻALENIA I UTRZYMANIE W MOCY ZASKARŽONEGO

POSTANOWIENIA

Sad postanawia zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy,

Uzasadniając Prokurator,

Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2015 umorzono śledztwo w sprawie oszustwa na szkodę Marcina Wywiała, Ireny Wywiał i Jerzego Wywiała.

W dniu 16 kwietnia 2015 Irena Wywiał wniosła zażalenie na wydane orzeczenie ,

domagając się jej uchylenia.

We wnioskowanej skardze kwestionowała poczynione ustalenie oraz zarzuciła nie wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy i wniosła ???? o uzyskanie z właściwego

Sądu umowy Spółki TesoroDelMar sp.z o.o., komandytowa oraz odpisu KRS celem dokładnego określenia daty jej powstania (kłamstwo Prokuratora — ponieważ KRS TesoroDelMar sp.z o.o., było i jest w Oświadczeniu dodatkowym do Sądu Rejonowego Kr., Nowa Nuta, VIII Wydział Karny

(z dnia 18.06.2015).

Odnosząc się do wniesionej skargi uznać należy, iż jest ona niezasadna ( tak twierdzi

Prokurator w swoim uzasadnieniu).

Z zebranych w toku postępowania dowodów jednoznacznie wynika, iż brak jest jakichkolwiek przesłanek do przyjęcia, iż doszło do zaistnienia przestępstwa oszustwa.

Wniesione zażalenie stanowi polemikę z wydaną decyzją. Zgromadzone dowody wykluczają aby postępowanie miało wkroczyć w fazę ad personam niezależnie od tego, czy pomiędzy Irena Wywiał a jej mężem toczy się postępowanie rozwodowe (tak twierdzi Prokurator — nadmieniam że do dnia dzisiejszego postępowanie rozwodowe nigdy się nie toczyło i jakie to ma znaczenie w niniejszej sprawie karnej ????)

Skarżąca nie wskazała żadnych nowych i istotnych dowodów, które należałoby przeprowadzić i które miałyby wpływ na merytoryczną ocenę itp. Itp. Po prostu brednie

Dodać należy, że w Postanowieniu i uzasadnieniu Prokuratora — Sądu Rejonowego dla Krakowa

Nowej Huty, w VIII Wydziale Karnym z dnia 13 lipca 2015 — zdaniem skarżącej , wbrew twierdzeniom Prokuratora w tej sprawie, istnieją dowody dostatecznie uzasadniające popełnienie oszustwa gdyż brak jest potwierdzeń wniesienia jakichkolwiek środków finansowych do spółki przez Bohdana Karmańskiego i Dawida Ostrowskiego. Nadto podała, iż Marcin Wywiał nieświadomie podpisał — po namowie Bohdana Karmańskiego — umowę zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej na kwotę 40 000,. zł, których to pieniędzy nigdy nie otrzymał i nie ma na to

żadnego pokwitowania księgowego.

Prokurator Rejonowy nie przychylił się do przedmiotowego zażalenia, wnosząc o jego nieuwzględnienie przez Sąd i utrzymanie zaskarżonego orzeczenia w mocy.

Pełnomocnictwo Marcina Wywiał – a/a

Z poważa iem

Irena Wywiał