Wnioski do Kancelarii Sejmu i Senatu o udostępnienie informacji publicznej

pytania do kanc sejmu tn

pytania do kanc senatu tn

 

Ustawa Konstytucyjna 23 kwietnia 1935r z isap D19350227

Konstytucja prl 23 kwietnia 1992r D19920336

Konstytucja 1989 ludowa D19890101

Konstytucja prl 23 kwietnia 1992r D19920336

Konstytucja 1997 D19970483Lj

Ciągłość konstytucyjna II z III RP M19980200

M1998012000001

Proszę zwrócić uwagę na Art 13 p 2 ustawa o referendum D19950487

Nowa ustawa o referendum D20030507Lj

uchwała sądu najwyższego w sprawie konstytucji odnoswi się do Art 13 p 2 D19970490

 

TRYBUNAŁ NARODOWY

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Nr KRS 0000686478  REGON 367795191

NIP 6112782086;       Tel. +48 791830093

sekretariat@trybunal-narodowy.pl

 

 

Kancelaria Sejmu
Biuro Komunikacji Społecznej
00-902 Warszawa
ul. Wiejska 4/6/8

listy@sejm.gov.pl

 

 

 

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) wnoszę o udostępnienie następujących informacji:

 

Sposób przekazania informacji:

 1. Pocztą elektroniczną na adres e-mail ………………..
 2. Pocztą tradycyjną na adres:

TRYBUNAŁ NARODOWY

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

 

W związku z:

 

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 kwietnia 1998 r. o ciągłości prawnej między II a III Rzeczpospolitą Polską.

 

Stanowiącą, iż:

 1. Senat uznaje państwo utworzone w wyniku II wojny światowej na ziemiach polskich

i funkcjonujące w latach 1944 -1989 za niedemokratyczne państwo o totalitarnym systemie władzy, będące elementem światowego systemu komunistycznego, pozbawione suwerenności

i nierealizujące zasady zwierzchnictwa Narodu.

 

 1. Senat uznaje ciągłość prawną II i III Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażającą się w ich suwerennym i niepodległym bycie. Tym samym stwierdza, że narzucona w dniu 22 lipca 1952 r. konstytucja niesuwerennego państwa nie podważyła legalnie mocy prawnej Ustawy

Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r. oraz opartego na niej porządku prawnego.

 

 1. Senat wyraża wdzięczność organom państwa polskiego na uchodźstwie, które działając na podstawie Konstytucji Kwietniowej z 1935 r. umożliwiły zachowanie ciągłości prawnej między II i III Rzeczpospolitą Polską, a także tym wszystkim, którzy swą walką w kraju i na obczyźnie przyczynili się do przywrócenia niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Senat stwierdza, że akty normatywne stanowione przez niesuwerennego prawodawcę w latach

1944-1989 pozbawione są mocy prawnej, jeśli godziły w suwerenny byt państwa polskiego lub są sprzeczne z zasadami prawa uznawanymi przez narody cywilizowane, znajdującymi swój wyraz w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dotyczy to w szczególności aktów normatywnych naruszających podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Zaliczyć do nich należy akty pozbawiające obywatelstwa polskiego, czyniące z prawa karnego narzędzie prześladowania ludzi walczących o niepodległość lub różniących się przekonaniami światopoglądowymi, a także akty, na których podstawie dokonano niesprawiedliwego pozbawienia własności. Nieważność wspomnianych aktów normatywnych rangi ustawowej wymaga stwierdzenia ustawowego, a innych aktów normatywnych – decyzji właściwych organów władzy państwowej. Zapewnić równocześnie należy przywrócenie praw niesłusznie odebranych oraz ochronę praw nabytych, na podstawie uznanych za nieważne aktów normatywnych, chyba że nabycie było niegodziwe.

 

I

Wobec powyższej treści wnoszę o udzielenie informacji publicznej czy ustawa o referendum konstytucyjnym Dz. U 99 z poz. 487 z dnia 25 czerwca 1995 roku bazująca na „narzuconej w dniu 22 lipca 1952 r. konstytucji niesuwerennego państwa” jest zgodna z prawem suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II

Wnoszę o wydanie pełnej treści kopii złożonej przysięgi przy objęciu stanowisk każdego z poniższej listy:

Asesora SR, Sędziego SR, Sędziego Sądu Najwyższego sędziów Sądu Najwyższego orzekających w sprawie o sygn. Akt III SW 435/97

 1. Jana Wasilewski, 2. Teresy Flemming-Kulesza, 3. Józefa Iwólski, 4. Kazimierza Jaśkowski,
 2. Adama Józefowicz, 6. Andrzeja Kijowski, 7. Romana Kuczyński, 8. Jerzego Kuźniar,
 3. Jerzego Kwaśniewski, 10. Janusza Łętowski, 11. Marii Mańkowska, 12. Zbigniewa Myszka,
 4. Teresy Romer, 14. Waleriana Sanera, 15. Jadwigi Skibińska Adamowicz, 16. Stefanii Szymańska, 17. Marii Tyszel, 18. Barbary Wagner, 19. Andrzeja Wasilewski, 20. Andrzeja Wróbel,

 

III

W związku z punktem 2-gim uchwały UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 kwietnia 1998 r. stwierdzającej legalność mocy prawnej Ustawy Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r. oraz opartego na niej porządku prawnego pytam.

 

Czy w oparciu o legalny porządek prawny oparty o w/w Ustawę Konstytucyjną z dnia 23 kwietnia 1935 r. wydano akt. uchylający ją oraz panujący suwerenny dla Narodu Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny zastępując go obecnym.

 

IV

Wnoszę o wydanie w formie odpisu / kopii aktu normatywnego lub ustawy uchylającej:

 1. Ustawę Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r.
 2. Porządek prawny – Prawo Karne / Cywilne obowiązujące na bazie Ustawy Konstytucyjnej

z 23 kwietnia 1935r.

 

 

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

 

Jelenia Góra, dnia 12 stycznia 2018 r.

Miejscowość / data                                                                                       podpis wnioskodawcy

 

 

 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Kancelaria Sejmu informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia informacji publicznej lub realizacji postępowania w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej i mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizacji;
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie informacji publicznej, do wydania decyzji administracyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, ze zm.) oraz Kodeksem Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.).

 

 

_ _ _

 

 

TRYBUNAŁ NARODOWY

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Nr KRS 0000686478  REGON 367795191

NIP 6112782086;       Tel. +48 791830093

sekretariat@trybunal-narodowy.pl

 

 

 

 

Kancelaria Senatu
Dział Petycji i Korespondencji
ul. Wiejska 6,
00-902 Warszawa

senat@senat.gov.pl

 

                                                                 Szef Kancelarii Senatu

                                                                 Minister Jakub Kowalski
                                                                 tel. 22 694 94 10, 22 694 90 55

fax. 22 694 92 24
secretary.general@senat.gov.pl

 

 

 

 

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) wnoszę o udostępnienie następujących informacji:

 

Sposób przekazania informacji:

 1. Pocztą elektroniczną na adres e-mail ………………..
 2. Pocztą tradycyjną na adres:

TRYBUNAŁ NARODOWY

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

 

W związku z:

 

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 kwietnia 1998 r. o ciągłości prawnej między II a III Rzeczpospolitą Polską.

 

Stanowiącą, iż:

 1. Senat uznaje państwo utworzone w wyniku II wojny światowej na ziemiach polskich

i funkcjonujące w latach 1944 -1989 za niedemokratyczne państwo o totalitarnym systemie władzy, będące elementem światowego systemu komunistycznego, pozbawione suwerenności

i nierealizujące zasady zwierzchnictwa Narodu.

 

 1. Senat uznaje ciągłość prawną II i III Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażającą się w ich suwerennym i niepodległym bycie. Tym samym stwierdza, że narzucona w dniu 22 lipca 1952 r. konstytucja niesuwerennego państwa nie podważyła legalnie mocy prawnej Ustawy

Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r. oraz opartego na niej porządku prawnego.

 

 1. Senat wyraża wdzięczność organom państwa polskiego na uchodźstwie, które działając na podstawie Konstytucji Kwietniowej z 1935 r. umożliwiły zachowanie ciągłości prawnej między II i III Rzeczpospolitą Polską, a także tym wszystkim, którzy swą walką w kraju i na obczyźnie przyczynili się do przywrócenia niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Senat stwierdza, że akty normatywne stanowione przez niesuwerennego prawodawcę w latach

1944-1989 pozbawione są mocy prawnej, jeśli godziły w suwerenny byt państwa polskiego lub są sprzeczne z zasadami prawa uznawanymi przez narody cywilizowane, znajdującymi swój wyraz w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dotyczy to w szczególności aktów normatywnych naruszających podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Zaliczyć do nich należy akty pozbawiające obywatelstwa polskiego, czyniące z prawa karnego narzędzie prześladowania ludzi walczących o niepodległość lub różniących się przekonaniami światopoglądowymi, a także akty, na których podstawie dokonano niesprawiedliwego pozbawienia własności. Nieważność wspomnianych aktów normatywnych rangi ustawowej wymaga stwierdzenia ustawowego, a innych aktów normatywnych – decyzji właściwych organów władzy państwowej. Zapewnić równocześnie należy przywrócenie praw niesłusznie odebranych oraz ochronę praw nabytych, na podstawie uznanych za nieważne aktów normatywnych, chyba że nabycie było niegodziwe.

 

I

Wobec powyższej treści wnoszę o udzielenie informacji publicznej czy ustawa o referendum konstytucyjnym Dz. U 99 z poz. 487 z dnia 25 czerwca 1995 roku bazująca na „narzuconej w dniu 22 lipca 1952 r. konstytucji niesuwerennego państwa” jest zgodna z prawem suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II

Wnoszę o wydanie pełnej treści kopii złożonej przysięgi przy objęciu stanowisk każdego z poniższej listy:

Asesora SR, Sędziego SR, Sędziego Sądu Najwyższego sędziów Sądu Najwyższego orzekających w sprawie o sygn. Akt III SW 435/97

 1. Jana Wasilewski, 2. Teresy Flemming-Kulesza, 3. Józefa Iwólski, 4. Kazimierza Jaśkowski,
 2. Adama Józefowicz, 6. Andrzeja Kijowski, 7. Romana Kuczyński, 8. Jerzego Kuźniar,
 3. Jerzego Kwaśniewski, 10. Janusza Łętowski, 11. Marii Mańkowska, 12. Zbigniewa Myszka,
 4. Teresy Romer, 14. Waleriana Sanera, 15. Jadwigi Skibińska Adamowicz, 16. Stefanii Szymańska, 17. Marii Tyszel, 18. Barbary Wagner, 19. Andrzeja Wasilewski, 20. Andrzeja Wróbel,

 

III

W związku z punktem 2-gim uchwały UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 kwietnia 1998 r. stwierdzającej legalność mocy prawnej Ustawy Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r. oraz opartego na niej porządku prawnego pytam.

 

Czy w oparciu o legalny porządek prawny oparty o w/w Ustawę Konstytucyjną z dnia 23 kwietnia 1935 r. wydano akt. uchylający ją oraz panujący suwerenny dla Narodu Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny zastępując go obecnym.

 

IV

Wnoszę o wydanie w formie odpisu / kopii aktu normatywnego lub ustawy uchylającej:

 1. Ustawę Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r.
 2. Porządek prawny – Prawo Karne / Cywilne obowiązujące na bazie Ustawy Konstytucyjnej

z 23 kwietnia 1935r.

 

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

 

Jelenia Góra, dnia 12 stycznia 2018 r.

Miejscowość / data                                                                                       podpis wnioskodawcy

 

 

 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Kancelaria Sejmu informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia informacji publicznej lub realizacji postępowania w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej i mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizacji;
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie informacji publicznej, do wydania decyzji administracyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, ze zm.) oraz Kodeksem Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.).

 

– – –

 

33162 inf publiczna

. . .

 

Warszawa, 17  stycznia 2018 r.

Kancelaria Sejmu
Biuro Komunikacji Społecznej
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

BKSP-144-2342/18

Pan
Grzegorz Niedźwiecki

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12 stycznia 2018 r., Biuro Komunikacji Społecznej wyjaśnia, co następuje.
Jak już informowaliśmy w pismach z dnia 7 i 16 listopada 2016 r., zgodnie ze stanowiskiem doktryny, a także orzeczeniami sądów, informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Informację publiczną stanowi treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej, związanych z nim bądź w jakikolwiek sposób dotyczących go. Tymczasem Pana prośba sprowadza się w przeważającej mierze do dokonania interpretacji prawa.
W tym kontekście należy również podkreślić, że dokonywanie wykładni przepisów na wniosek korespondentów wykracza poza zakres kompetencji Kancelarii Sejmu. Na podstawie art. 199 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu RP (t.j. M. P. z 2012 r., poz. 32 z późn. zm.), Kancelaria Sejmu wykonuje zadania organizacyjno – techniczne i doradcze związane z działalnością Sejmu i jego organów, jak również stwarza posłom warunki do wykonywania mandatu poselskiego. Jednocześnie wyjaśniamy, że w polskim systemie prawa nie ma organu uprawnionego do dokonywania powszechnie wiążącej wykładni prawa. W praktyce, wyjaśnień przepisów o charakterze informacyjnym udzielają czasem właściwe rzeczowo ministerstwa.
Informujemy przy tym, że zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, z późn. zm.) przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi, pod warunkiem że nie ograniczają obowiązków przekazywania informacji publicznej do centralnego repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9b ust. 1. Akty normatywne są udostępniane na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) poprzez ich opublikowanie we właściwych dziennikach urzędowych. Analogiczne regulacje zawierała również ustawa obowiązująca wcześniej w tym zakresie.
Podkreślamy równocześnie, że sędziowie składają ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, według roty określonej w art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.) – w przypadku sędziów sądów powszechnych oraz w art. 27 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1254 z późn. zm.) – w przypadku sędziów Sądu Najwyższego. Pytania w tym zakresie można więc kierować do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dane kontaktowe znajdują się pod elektronicznym adresem www.prezydent.pl.  

/-/Jakub Majewski
starszy specjalista